Mail Disclaimer

Právní informace: Tento e-mail a všechny připojené soubory jsou důvěrné a mohou být chráněny zákonem. Tento e-mail je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdržel/a tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesílateli a pak jej vymažte. ENGIE Services a.s. neručí za bezchybný a úplný přenos zasílaných informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace.

Všechny zprávy odeslané do a z ENGIE Services a.s. mohou být monitorovány, aby bylo zajištěno dodržování vnitřních politik, ochrana zájmů společnosti, a odstranění potenciálně škodlivého kódu. Elektronické zprávy nejsou bezpečné ani bez chyb, protože mohou být zachyceny v platném znění, ztracené nebo smazané, nebo budou obsahovat viry. Každý, kdo komunikuje s naší společností prostřednictvím elektronické zprávy, přijímá tato rizika.