Mail Disclaimer

Dit bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde(n). Het bericht kan ook bevoorrecht zijn of anderszins beschermd worden door copyright of andere wettelijke bepalingen. Indien u het bericht per vergissing hebt ontvangen, gelieve ons dit door een antwoordbericht mede te delen en het bericht uit uw systeem te wissen. Het is verboden het bericht te kopiëren of de inhoud ervan aan iemand bekend te maken. Het vertrouwelijke karakter en het wettelijke professionele voorrecht worden niet ongedaan gemaakt of geannuleerd door een verkeerde verzending van het bericht.

Alle berichten die naar en door ENGIE worden verzonden, kunnen worden gecontroleerd op hun conformiteit met interne beleidsregels, om de belangen van de onderneming te beschermen en potentieel schadelijke software uit te schakelen. Elektronische berichten zijn niet veilig en staan bloot aan fouten doordat ze kunnen worden onderschept, gewijzigd, verloren of gewist, of virussen bevatten. Iedereen die via elektronische berichten met onze onderneming communiceert, aanvaardt deze risico's. Volmachten en machtigingen moeten worden gecontroleerd en zijn verkrijgbaar op aanvraag.